Regulamin


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/users/zloto/public_html/_smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 273

VIII Rajd „ZŁOTO dla ZUCHWAŁYCH 2018” 

Postanowienia ogólne:

1.Rajd na Orientację „Złoto dla Zuchwałych” jest Rajdem sportowo-turystycznym.

2.Cele Rajdu:

 • promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności nadwiślańskich lasów i wydm Ziemi Dobrzyńskiej oraz gminy Czernikowo   
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako formy aktywnego wypoczynku,
 • potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • integracja sympatyków turystyki nawigacyjnej,
 • promocja rajdu na orientacje jako aktywnej formy spędzania czasu rodziców z dziećmi

3. Startujący i rodzaje tras: 

 • prawo startu mają osoby w wieku od 18 roku życia (trasy Pucharu Polski)
 • dzieci do lat 16 pod opieką rodziców na trasach rodzinnych - TP Rodzinna i TR 20
 • dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
 • osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 18 lat mogą wystartować w Rajdzie, tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na ich odpowiedzialność, wyłącznie pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.-(wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu),

TRASY PIESZE

Długość trasy

Skala Mapy

Charakterystyka trasy

TP 50

        50 km

1:50 000

Puchar Polski Maratonów na Orientacje

TP 25

        25 km

1:50 000

 

TP  Rodzinna

        7-10 km

1:10 000

Trasa dla rodziców z dziećmi

TRASY ROWEROWE

 

 

 

TR 150

      150 km

1:50 000

Puchar Polski Maratonów na Orientacje

TR  50

        50 km

1:50 000

 Liga Polskich Rajdów na Orientacje

TR  20 

        20 km

1:10 000

 Trasa dla rodziców z dziećmi 

 

4. Klasyfikacje:   

 • indywidualna na każdej z tras
 • osobna dla kobiet i mężczyzn
 • uczestnicy tras długich zdobywają punkty do Pucharu Polski w Maratonach na Orientację
 • uczestnicy tras TP 50 i TR 50 są klasyfikowani w ramach Ligi PRO - Pieszych Rajdów na Orientacje

 5. Zasady rozgrywania rajdu:  

 • głównym założeniem rajdu jest zdobycie jak największej ilości PK w limicie czasowym przewidzianym dla danej trasy.
 • uczestnicy mogą zaliczać PK w dowolnej kolejności zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. 
 • długość Tras jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK)
 • Punkt Kontrolny (PK) jest oznaczony biało-czerwonym lampion umiejscowiony np. na drzewie posiadający własny kod oraz perforator (pieczątkę) na trasach krótkich. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, w miejscu punktu będzie namalowany kod PK. W okolicy PK mogą znajdować się sędziowie.
 •  Punkty Kontrolne na TR150, TP50 TR50 i TP25 trzeba potwierdzić wykorzystując aplikację CheckPoint (skanowanie kodu QR) lub wysyłając sms z kodem PK oraz  robiąc zdjęcie lampionu 
 • Potwierdzanie PK na trasach TP Rodzinna oraz  TR20 - warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej  odpowiadającemu danemu PK potwierdzające obecność na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
 • sklasyfikowani zostaną tylko zawodnicy, którzy odnaleźli i potwierdzili przynajmniej jeden PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów
 • warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu dla danej trasy.
 • o klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.
 • każdy PK na wszystkich trasach ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp)
 • w przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy.
 • uczestnicy zwiezieni z trasy przez organizatora mają odjętą połowę zdobytych punktów przeliczeniowych.
 • start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 • organizatorzy na starcie dostarczają kolorową wodoodporną mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) i materiałami startowymi
 • używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione i  równoznaczne jest z dyskwalifikacją. Dozwolone jest jedynie posiadanie włączonego GPS w celu zczytywania śladu przebytej trasy.
 • wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego  przywileju bez ograniczeń.

6 . Nagrody i trofea:

 • zwycięzcy tras Pucharowych otrzymują Puchary (TR150 i TP 50)
 •  miejsca 1-3 na wszystkich trasach otrzymują trofea sportowe i dyplomy lub puchary  
 • w zależności od hojności sponsorów  zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody
 • w przypadku większej ilości nagród ich część zostanie rozlosowane wśród wszystkich uczestników

7. Wyposażenie obowiązkowe:

 • kompas,
 • oświetlenie białe, (może być czołówka),
 • oświetlenie czerwone (może być migające)
 • sprawny rower - trasy rowerowe
 • naładowany telefon komórkowy.
 • folia NRC

8. Wyposażenie zalecane:

 • apteczka pierwszej pomocy,
 • kask na trasach rowerowych
 • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych.
 • zapasowa dętka + pompka + łatki - trasy rowerowe

9. Opłata startowa:  

 

TRASY PIESZE

 

1 - 10 marca

w bazie rajdu

TP 50


70 zł

80 zł 

TP 25


 50 zł

60 zł

TP  Rodzinna

             

              30 zł

          40 zł

TRASY ROWEROWE

 

 

 

TR 100

           

                70 zł

80 zł 

TR  50

            

                50 zł

           60 zł  

TR  20

               

                30 zł

           40 zł

 

 

Dzieci na trasach TP Rodzinna i TR 20 płacą 50% opłaty startowej. 

Dzieci [ Uczniowie ] ze Szkoły Podstawowej nr w Czernikowie na trasach TP Rodzinna i TR 20  startują za symboliczne 5 zł

Wpisowe płacimy do 9 marca przelewem bankowym na konto: 

Bank Pocztowy – 47 1320 1537 2496 0823 3000 0001

Paweł Mantycki

ul. Kilińskiego 16/b

85-651 Bydgoszcz

Tytułem:

ZDZ trasa + dane uczestnika (np. ZDZ TR150 + Jan Kowalski)

W przypadku rezygnacji do 28 lutego zwracamy 75% wpisowego, po tym terminie wpisowe przechodzi na poczet wpisowego na kolejnej edycji ZDZ lub Azymut Orient.  


10. Postanowienia końcowe: 

 • Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie do godziny 18:00 – w jeden z poniżej podanych sposobów: 
  - na mecie,
  - w bazie Rajdu,
  - telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer podany przez organizatora
 • Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść (Trasy Piesze), jechać (Trasy Rowerowe) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było “czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. Nie dozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.
 • Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
 • Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem 
 • Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
 • Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.
 •  Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

11. Protesty i wnioski

 • Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego na adres biuro@orientujemy.pl
 • Protesty zostaną rozpatrzone jak najszybciej i nie dłużej niż w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.  

 


Strony internetowe Bydgoszcz Copyright © 2012 Paweł Mantycki