Regulamin


IX.1 Rajd „ZŁOTO dla ZUCHWAŁYCH 2019” 

Postanowienia ogólne:

1.Rajd na Orientację „Złoto dla Zuchwałych” jest Rajdem sportowo-turystycznym.

2.Cele Rajdu:

 • promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności walorów wydm Puszczy Bydgoskiej 
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako formy aktywnego wypoczynku,
 • potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • integracja sympatyków turystyki nawigacyjnej,
 • promocja rajdu na orientacje jako aktywnej formy spędzania czasu rodziców z dziećmi

3. Startujący i rodzaje tras: 

 • prawo startu mają osoby w wieku od 18 roku życia 
 • dzieci do lat 16 pod opieką rodziców na trasach rodzinnych - TP Rodzinna i TR 20
 • dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
 • osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 18 lat mogą wystartować w Rajdzie, tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na ich odpowiedzialność, wyłącznie pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.-(wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu),

TRASY PIESZE

Długość trasy

Skala Mapy

Charakterystyka trasy


TP 25

        25 km

1:50 000

 


    TRASY ROWEROWE

 

 

 


TR  150

        150 km

1:100 000

Puchar Polski Maratonów na Orientacje

TR  50 

        50 km

1:50 000

Liga Polskich Rajdów na Orientacje

 

4. Klasyfikacje:   

 • indywidualna na każdej z tras
 • osobna dla kobiet i mężczyzn
 • uczestnicy trasy TR 150 są klasyfikowani w ramach Pucharu Polski Maratonów na Orientacje
 • uczestnicy trasy TR 50 są klasyfikowani w ramach Ligi PRO - Pieszych Rajdów na Orientacje

 5. Zasady rozgrywania rajdu:  

 • głównym założeniem rajdu jest zdobycie jak największej ilości PK w limicie czasowym przewidzianym dla danej trasy.
 • uczestnicy mogą zaliczać PK w dowolnej kolejności zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. 
 • długość Tras jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK)
 • Punkt Kontrolny (PK) jest oznaczony biało-czerwonym lampion umiejscowiony np. na drzewie posiadający własny kod oraz perforator (pieczątkę) na trasach krótkich. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, w miejscu punktu będzie namalowany kod PK. W okolicy PK mogą znajdować się sędziowie.
 • Potwierdzanie PK na  trasie TR 150 - warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest  potwierdzić wykorzystując aplikację CheckPoint (skanowanie kodu QR) lub wysyłając sms z kodem PK oraz  robiąc zdjęcie lampionu  lub
 • Potwierdzanie PK na  trasie TR 50 i TP 25 - perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej  odpowiadającemu danemu PK potwierdzające obecność na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
 • sklasyfikowani zostaną tylko zawodnicy, którzy odnaleźli i potwierdzili przynajmniej jeden PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów
 • warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu dla danej trasy.
 • o klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.
 • każdy PK na wszystkich trasach ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp)
 • w przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy.
 • uczestnicy zwiezieni z trasy przez organizatora mają odjętą połowę zdobytych punktów przeliczeniowych.
 • start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 • organizatorzy na starcie dostarczają kolorową wodoodporną mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) i materiałami startowymi
 • używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione i  równoznaczne jest z dyskwalifikacją. Dozwolone jest jedynie posiadanie włączonego GPS w celu zczytywania śladu przebytej trasy.
 • wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego  przywileju bez ograniczeń.

6 . Nagrody i trofea:

 • zwycięzcy tras otrzymują Puchary 
 •  miejsca 1-3 na wszystkich trasach otrzymują trofea sportowe i dyplomy lub puchary  
 • w zależności od hojności sponsorów  zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody
 • w przypadku większej ilości nagród ich część zostanie rozlosowane wśród wszystkich uczestników

7. Wyposażenie obowiązkowe:

 • kompas,
 • oświetlenie białe, (może być czołówka),
 • oświetlenie czerwone (może być migające)
 • sprawny rower - trasy rowerowe
 • kask na trasach rowerowych
 • naładowany telefon komórkowy.

8. Wyposażenie zalecane:

 • apteczka pierwszej pomocy,
 • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych.
 • zapasowa dętka + pompka + łatki - trasy rowerowe

9. Opłata startowa:  

 

TRASY PIESZE

 

15 kwietnia  - 24 maja

w bazie rajdu

TP 25


 40 zł

60 zł


             

    

    

TRASY ROWEROWE

 

 

 


           

      


TR  150

            

                60 zł

           80 zł  

TR  50

               

                40 zł

           60 zł

 

 

Dzieci na trasach TP Rodzinna i TR 20 płacą 50% opłaty startowej. 


Wpisowe płacimy do 5 kwietnia przelewem bankowym na konto: 

Bank Pocztowy – 47 1320 1537 2496 0823 3000 0001

Paweł Mantycki

ul. Kilińskiego 16/b

85-651 Bydgoszcz

Tytułem:

ZDZ trasa + dane uczestnika (np. ZDZ TR50 + Jan Kowalski)

W przypadku rezygnacji do  kwietnia zwracamy 50% wpisowego, po tym terminie wpisowe przechodzi na poczet wpisowego na kolejnej edycji ZDZ lub Azymut Orient.  


10. Postanowienia końcowe: 

 • Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie do godziny 15:00 – w jeden z poniżej podanych sposobów: 
  - na mecie,
  - w bazie Rajdu,
  - telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer podany przez organizatora
 • Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść (Trasy Piesze), jechać (Trasy Rowerowe) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było “czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. Nie dozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.
 • Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
 • Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem 
 • Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
 • Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.
 •  Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

11. Protesty i wnioski

 • Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego na adres biuro@orientujemy.pl
 • Protesty zostaną rozpatrzone jak najszybciej i nie dłużej niż w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.  

 


Strony internetowe Bydgoszcz Copyright © 2012 Paweł Mantycki